เที่ยวชม ทุ่งทานตะวัน บานสะพรั่งที่เมืองโบราณ จอู่ทอง

       นักท่องเท…