พิชิตยอด เขากังหันลม และเที่ยวชุมชนแห่งใหม่แนว Adventure

       บ้านมุง อ.เนิ…